جلسه شورای اسلامی شهر ازنا مورخ 1397/06/05

جلسه شورای اسلامی شهر ازنا در مورخ 5 شهریور سال 1397 با بررسی پیشنهادهای شهرداری ازنا و بررسی اعضاء محترم شورا برگزار گردید.

در این جلسه همچنین اعضاء کمیسیون های مختلف برای یکسال انتخاب شدند.

کمیسیون ماده 100 اول آقای حاج میثم دستگردی

کمیسون معاملات آقای هادی مرادی

کمیسون ماده 100 دوم آقای سید مسعود صالحی

کمیسون ترافیک آقای حاج عزت لک

کمیسیون 77 و قطع اشجار آقای حاج محمد رسولی

P1220322 P1220325 P1220326 P1220331