پیام معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ازنا

یک شهر خوب را مردم خوب میسازند

ازنایی که باشی ممکن نیست از تغییراتی که در کوتاه مدت در این شهر اتفاق افتاده بی خبر باشی . .
چرا که ما،در قلب تپنده این شهر زیبا چشمهای بینای شماییم و در آینه هر نیک و بدی را که در بلدیه جاریست ،بی کم و کاست و بی فوت وقت به استحضار میرسانیم .
فراتر از آن ما در روابط عمومی شهرداری ازنا یک پای هر پروژه کوچک و بزرگیم .
پروژه هایی که هر کدامش میتوانست سالها این شهر و مردمش را در گیر مخاطرات بلند مدت عمرانی کند لیکن با همت متخصصان و اطلاع رسانی به موقع روابط عمومی و شاهکار بینظیر شما شهروندان در تزریق خون تازه به رگهای شهر ، پروژه ها با سرعت حیرت انگیزی به ثمر نشست .
آری همت و تیز بینی شما مردم بود که با انتقادات سازنده و پیشنهادات مبتکرانه و پرداختهای به موقع عوارضات شهرداری این شهر را زیباتر از قبل نمود .
بجا و رواست که از زحمات همکارانم در قدیمی ترین و مردمی ترین رسانه این شهر که همانا روابط عمومی شهرداری ازناست تشکر ویژه نموده و به احترام شما شهروندان و به اتفاق همه همکارانم روی پا ایستاده ودر مقابل شما سر تعظیم فرود آوریم..
ما مفتخریم پارک جنگلی چند هکتاری ،کمر بندی دور شهر ، راه های دسترسی متعدد ،آسفالت و جدول کشی ها ، بهسازی وساخت میادین ، نورپردازیها ،فضای سبز ، همه و همه را با شما به اتمام برسانیم .
این شهر پروژه های بسیاری در راه دارد که همه را به اطلاعتان خواهیم رساند و در ساختشان همراهتان خواهیم بود چرا که …
یک شهر خوب را مردم خوب میسازند

فریدون خاوری
معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری ازنا