√جلسه ساماندهی تحویل اجساد به سردخانه شهرداری ازنا برگزار گردید.

P1210862

در این جلسه که با حضور متولیان امر در سالن کنفرانس شهرداری ازنا برگزار گردید، مقرر گردید جناب آقای دکتر آقایی جایگزین خود را بعنوان نماینده سازمتان پزشکی در مواقع ضروری معرفی نماید.

نظرات برای این پست بسته شده است.