بازدید شهردار از روند آسفالت خیابان شهید جمشیدی واقع در فلسطین شمالی

۲۰۱۹۰۷۲۳_۰۹۲۲55595۲۶۲۰۱۹۰۷۲۳_۰۹۲۵۱۷

نظرات برای این پست بسته شده است.