07

بتن ریزی پل شهیدسردار سلیمانی

عملیات بتن ریزی فنداسیون کوله شرقی پل شهید سردار سلیمانی ،برای این قسمت از پروژه حدود 150متر مکعب بتن  استفاده شده است

07

04 03 06 07

نظرات برای این پست بسته شده است.