مراحل صدور پایانکار و استعلامات

پایان کار

1.اخذ پرونده از واحد بایگانی

2-اخذ نوبت کارشناسی و بازدید ملک

3.درصورت تخلف ساختمانی ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد

4.تکمیل گزارشات نظام مهندسی

5.پرداخت جرایم وعوارض

6.مراجعه به واحد شهرسازی وارایه مدارک

نظرات برای این پست بسته شده است.