مراحل صدور پروانه ساختمانی

پروانه ساخت

1.مراجعه به مجری طرح اخذ صورتمجلس utm تحویل زمین

2.ارایه مدارک مالکیت_صورتمجلس تحویل زمین به واحد بایگانی و تشکیل پرونده

3-مراجعه به واحد نوسازی و اخذ کد نوسازی

4-مراجعه به واحد شهرسازی و اخذ دستور نقشه

5.مراجعه به واحد درآمد و پرداخت عوارض

6.مراجعه به واحد شهرسازی و اخذنامه های مربوط به پروانه ساختمان

7-مراجعه به نمایندگی نظام مهندسی و تامین اجتماعی

8.تکمیل مدارک و مراجعه به واحد شهرسازی جهت صدور پروانه ساختمان

نظرات برای این پست بسته شده است.