اطلاعیه فراخوان شرکت های دانش بنیان در جهت کمک به مدیریت شهری و ایجاد درآمد های پایدار