بازدید شهردار ازنا از پروژه های سطح شهر

image_۲۰۱۸_۰۷_۰۲-۰۸_۴۵_۱۲_۲۱۹_fgm image_۲۰۱۸_۰۷_۰۲-۰۷_۵۶_۴۵_۹۴۷_7Cr image_۲۰۱۸_۰۷_۰۲-۰۷_۵۶_۳۱_۴۸۲_jfU 2222222222