باز سازی و زیر سازی پیاده رو و جداول خیابان شهید زرچغایی(مسجدامام حسین علیه السلام)

 

IMG_20210429_112340_537

IMG_20210429_112340_276

IMG_20210429_112340_726

IMG_20210429_112527_658

IMG_20210429_112527_953

IMG_20210429_112705_090

 

IMG_20210429_112705_629

IMG_20210429_112705_661

IMG_20210429_112705_984

IMG_20210429_112706_088

IMG_20210429_112740_556

IMG_20210429_112740_676

IMG_20210429_112740_994