جلسه آشنایی با بیماری آسم و انواع سرطانها

جلسه  آشنایی با بیماری آسم و انواع سرطانها توسط دکتر شادیان و سرکار خانم امانی  از شبکه بهداشت و درمان شهرستان ازنا برای پرسنل شهرداری در سالن شهید سردار سلیمانی شهرداری برگزار گردید.

 

2e6aed01-7c29-4a3b-b94f-4612f6b6126a 4d61211a-2894-4218-9a46-ecd316e92c8a 75e2dd8f-bc38-43bc-8710-2feffa47d76c 84f9a84e-8bd1-443a-9589-c8ec99950b90 a1f068e3-d009-4380-85c4-4a0fd3d40166 cf20b7c6-8d39-49c3-935b-54893afa5f6b f3554fe9-7574-4c6e-9481-41eb080041a5