دیدار نماینده ازنا و دورود دکتر گودرزی با شهردار ،اعضای شورای شهر و پرسنل شهرداری ازنا

IMG_20220123_151003_024 IMG_20220123_151003_011 IMG_20220123_151002_938 IMG_20220123_151002_418 IMG_20220123_151002_965 IMG_20220123_151002_615 IMG_20220123_151002_495 IMG_20220123_151002_724 IMG_20220123_151002_464