ساماندهی،گلدان گیری و قلمه زنی گلخانه شهرداری ازنا

IMG_20220123_151512_519 IMG_20220123_151513_247 IMG_20220123_151512_541 IMG_20220123_151512_301 IMG_20220123_151513_184 IMG_20220123_151512_565 IMG_20220123_151512_352