نشست خبری شهردار و اعضای محترم شورای اسلامی شهر ازنا

IMG_۲۰۲۱۰۵۱۱_۱۴۳۶۴۰

IMG_۲۰۲۱۰۵۱۱_۱۲۳۰۱۴

IMG_۲۰۲۱۰۵۱۱_۱۲۳۰۲۵

IMG_۲۰۲۱۰۵۱۱_۱۴۱۱۲۳