نشست صمیمانه شهردار جدید ازنا مهندس حسنی با مسئولین دوایر مختلف شهرداری در روز اول کاری

-5918029278631540752_121 -5918029278631540753_121 -5918029278631540754_121 -5918029278631540755_121 -5918029278631540756_121 -5918029278631540757_121 -5918029278631540758_121 -5918029278631540759_121

نشست صمیمانه شهردار جدید ازنا مهندس حسنی با مسئولین دوایر مختلف شهرداری در روز اول کاری