جلسه بررسی پیشنهادات ولوایح شهرداری، با حضور سرپرست شهرداری و اعضای محترم شورای شهر

400186600342_381761 400231200672_207281 400231200807_205810 400232100659_214313 400232900558_196349 400250900639_271877 400259600554_143302 400259600969_142729