#اطلاعیه

برابر مصوبه تاریخ ۱۴۰۰/۷/۳شورای اسلامی شهر ازنا
وصورتجلسه مورخ ۱۴۰۰/۷/۷ کمیته انطباق فرمانداری شهر ازنا
به کلیه عوارضات شهرداری
۲۰درصد تخفیف تعلق میگیرد.
روابط عمومی شورا و شهرداری ازنا

photo_۲۰۲۱-۱۰-۰۳_۱۰-۴۱-۲۷