دانش بنیان

اطلاعیه فراخوان شرکت های دانش بنیان در جهت کمک به مدیریت شهری و ایجاد درآمد های پایدار

از کلیه شرکت های دانش بنیان و افراد دارای ایده های نو دعوت میشود،طرح های خود را به این شهرداری ارائه دهند، به طرح یا ایده برتر با قابلیت اجرا هدیه نفیسی تقدیم میشوددانش بنیان

نظرات برای این پست بسته شده است.