آماده سازی و خیابان کشی کوی فضیلت طرح کارکنان دولت جهت رفاه حال شهروندان گرامی

photo_2021-09-08_12-18-47photo_2021-09-08_12-19-13photo_2021-09-08_12-19-16 photo_2021-09-08_12-07-55 photo_2021-09-08_12-07-59