مراسم برافراشته شدن پرچم سیاه عزاداری آقا ابا عبداله الحسین (ع)

 

 

-5802889417403249999_121

 

-5802889417403250000_121 -5802889417403250001_121

-5802889417403250004_121