خدمات برف روبی و یخ زدایی معابر شهری توسط پرسنل زحمتکش شهرداری

IMG_۲۰۲۲۰۱۱۵_۱۰۳۲۵۰ IMG_۲۰۲۲۰۱۱۵_۰۱۳۲۵۶ IMG_۲۰۲۲۰۱۱۵_۰۱۳۲۴۹ IMG_۲۰۲۲۰۱۱۵_۱۰۳۱۳۵ IMG_۲۰۲۲۰۱۱۶_۱۰۲۶۳۱ IMG_۲۰۲۲۰۱۱۶_۱۰۲۵۲۴ IMG_۲۰۲۲۰۱۱۶_۱۰۲۶۴۰ IMG_۲۰۲۲۰۱۱۶_۱۱۴۷۴۸ IMG_۲۰۲۲۰۱۱۶_۱۱۳۹۳۷ IMG_20220123_145258_748 IMG_20220123_145314_104 IMG_20220123_145107_993 IMG_20220123_145333_828