مناقصه و مزایده ها

جدیدترین خبرها

اطلاعیه مهم

با توجه به راه اندازی سیستم مکانیزه شهرسازی، از این پس کلیه مراحل صدور پروانه، استعلام ها، محاسبات درآمد کسب و نوسازی بوسیله سیستم های مورد تأیید وزارت کشور انجام می پذیرد.