یکی از وظایف مدیر ساختمان:

‍ 🚒🚒🚒یکی از وظایف مدیر ساختمان:
– بیمه کردن تمام بنا در مقابل آتش سوزی
بیمه در جوامع پیشرفته نقش حیاتی داشته و بیمه کردن ساختمان در مقابل آتش سوزی از جمله امور احتیاطی است که مدیر یا مدیران جهت حفظ و نگهداری ساختمان و تاسیسات و تجهیزات مربوطه، معمول می دارند سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیر بنای اختصاصی آنها وسیله مدیر با مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهد شد، درصورت عدم اقدام و بروز آتش سوزی، مدیر یا مدیران مسئول جبران خسارات وارده می باشند.
آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ازنا

photo_2017-12-07_10-58-01